در حال بارگزاری ....

💢💢💢 نظارت مستمر کارشناسان پهنه بر محلول پاشی کود N.P.K و مبارزه با علفهای هرز مزارع و سن غلات در روستاهای تحت پوشش در راستای طرح جهش تولید در دیمزارها

 

مرکز جهاد کشاورزی حومه شهرستان هشترود