در حال بارگزاری ....

بازدید مهندس امین امینیان فرماندار هشترود به همراه روسای ادارات جهادکشاورزی و برق از طرح بزرگ کشاورزی روستای گله ده رود وتاکید وی براتمام سریع پروژه درراستای بهره برداری ازآن به جهت ایجاد اشتغال و تولید درمتطقه